www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

تماس با ما

firouz@dashtak.com

نظرات شما

 

 

صفحه اول 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس هایی از حصار دشتک

 

فرستندۀ عکس های زیر آقای سجاد شهبازی  

شکوفه های بهاری در باغ های حصار دشتک

نمای روستای حصار و شلتوک زار

 

 

گردو زار

شلتوکزار و باغ

 

 

آبشار حصار دشتک

گردو زار

نمایی از صحرا و روستای حصار دشتک

آبشار حصار دشتک