قسمت عمده ای از مفاخر دشتک شهدا هستند که سخن گفتن و نوشتن در بارۀ مقام ومرتبت آن بزرگواران کاری است بس دشوار.عده ای از دیدگاه مذهبی و عده ای دیگر از دیدگاه میهنی به آن نظر انداخته اند.هر دو دیدگاه به حق و قابل احترام هستند. این حقیر بیم دارم که نتوانم حق کلام را آنطور که شایستۀ مقام شهید است بجا آورم.بنا بر این، به همین اکتفا نموده و درود میفرستم به روان پاک همۀ شهدا .

یادشان گرامی و راهشان پر ره رو باد

 

سید احمد معین الاسلام دشتکی، شهید راه آزادی(مشروطه)

 مختصری از زندگی شهید سید احمد معین الاسلام دشتکی

مجتهد فال اسیری داماد میرزای شیرازی(روحانی ضد استعمار وتحریم کنندۀ تنباکو در زمان ناصرالدین شاه) یکی از روحانیون ضد استبداد واستعمار درخطۀ جنوب بود و به علت همسو نبودن با خانوادۀ قدرتمند قوام اختلافاتی در بین آنها وجود داشت.در زمان حیات فال اسیری سید احمد سرپرستی اطرافیان او را به عهده داشت وبرادر سید به نامسید مصطفی داماد فال اسیری بود.بعد از فوت مجتهد وپیش آمدن انقلاب مشروطه سید احمد وهمفکرانش اقدام به تشکیل انجمن طرفداران مشروطه می نمایند.   محمد رضا خان قوام در ضد یت با مشروطه خواهان از محمد علی شاه استبداد خواه پشتیبانی میکند.در همین زمان محمد رضاخان قوام به دست جوانی به نام نعمت اله بروجردی به قتل میرسد.هر چند سید و اطرافیان او در این ماجرا دخالتی نداشتند اما فرزندان و اطرافیان قوام از این موضوع برای قلع وقمع مخالفین خود استفاده میکنند ودر مجلس ختم قوام سید احمد  معین الاسلام و شیخ محمدباقر اصطهباناتی را به شهادت میرسانند وجسد هر دو را به آتش میکشند.چون خبر شهادت به تهران میرسد آقا سید عبدالله بهبهانی مجتهد بزرگ تهران واز سران مشروطه  مجلس ختمی در مسجد سپهسالاربرای آن دو شهید بر گذارمی نماید که مورد استقبا ل مردم قرار می گیرد و ده ها هزار نفر در آن شرکت می کنند.

این بود مختصری از زندگی مردی آزادیخواه وضد استبداد واستعمار شهید بزرگوار سید احمد معین الاسلام دشتکی.یادش گرامی باد.   

....................................................

بیست و دو فرزند رشید ایرانزمین

شهدای جنگ تحمیلی

تشکر فراوان از آقای اصغر مختاری به خاطر زحماتی که برای تهیه ی عکس شهدا متحمل شده اند همچنین سپاس از ف.مختاری به خاطر ارسال عکس ها

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نظرات شما