عشق -اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

سرمایه عمرجاودانی عشق است
جاوید کلام آسمانی    عشق است
 
اندر ره  عشق  کس   پشیمان   نشود
چون مرحم درد این جهانی عشق است
 
شیطان ز وجود او گریزاد  بشود
آنرا که کندپیر.جوانی عشق است
 
روشن بشود دلی که از عشق  پر است
دور است ز مکر وبدگمانی عشق است
 
عاشق بری است از حسد وبخل و ریا
پیرانه  کند  کار جوانی  عشق  است
 
فیروز اگر عاشق و مستی خوش باش
زیرا  که  کلام  آسمانی عشق  است

نظرات شما