نوای دیگر - اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

سر ما چون به هوای دیگریست

گوش ما غرق نوای دیگریست

هر که  رو سوی حبیبی  دارد

چشم ما روی به جای دیگریست

به   طبیبان  جهان   رو  نکنیم

دردعشق است وشفای دیگریست

گل به  نزد رخ  او خار بود

رخ دلدار صفای دیگریست

دل  خود دست  کسان نسپاریم

چونکه دل بسته به جای دیگریست

کمرم  پیش  کسان  خم  نشود

چونکه افتاده به پای دیگریست

یاد   فیروز بکن  از  سر  لطف 

چون صدای تو صدای دیگریست

نظرات شما